نمایشگاه تکنولوژی اطلاعات در علوم پزشکی برلین DMEA

این نمایشگاه از تاریخ 13 الی 15 آپریل 2021 مصادف با 24 الی 26 فروردین 1400 خورشیدی در شهر برلین آلمان برگزار می شود. دسته بندیپزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

https://bit.ly/2O9vWF4