نمایشگاه Pharmapck اروپا

نمایشگاه Pharmapck اروپا از ۲۹ الی ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ در شهر پاریس کشور فرانسه برگزار می گردد.

https://bit.ly/3q3qosH