رویدادها

رویدادهای با دسته بندی دارویی،تجهیزات پزشکی و تجهیزات داروسازی که طی یکسال آتی در سطح کشور و جهان برگزار خواهد،در این بخش قابل مشاهده می باشد.